Breaking News

Site şart ve kuralları

12. Sözleşmenin Feshi

12.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu ve/veya Site’ye erişime devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması ve/veya Site’ye erişiminin engellenmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Büyükustaol, Kullanıcılar’ın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Büyükustaol’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 

a) Kullanıcılar’ın, Kullanıcı Sözleşmesi şartlarından bir veya birkaç tanesini ihlal etmesi.

b) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, ve ancak bunlarla sınırlı olmayıp Site’ye, Büyükustaol’a ve Kullanıcılar’a rahatsızlık ve/veya zarar veren/verebilecek eylemlerde bulunması,

c) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcı’nın Büyükustaol’un, diğer Kullanıcılar’ın, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

13. Diğer

13.1. Büyükustaol’un işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen herhangi bir hakkın ihlalinde harekete geçmemesi, haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

13.2. İşbu sözleşmedeki maddelerden herhangi biri yargı mercilerinde geçersiz kabul edilse dahi sözleşmenin diğer maddeleri taraflar arasında uygulanmaya devam eder.

13.3. Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre hazırlanmıştır.

 14. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 14.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanıcı Sözleşmesi dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.